Translate

ПРОТИВОТРОВ

ПРОТИВОТРОВ
Сазвежђе З. ПРОТИВОТРОВ

исечак о тзв. МАЛОМ ИЗДАВАЧУ

... мали издавач“, нарочито уколико је изван тзв. културне метрополе. Служити по сваку цену локалним потребама или се избром дела и аутора носити са великим издавачима; стицати име штампањем нових дела познатих писаца или храброшћу и радарским слухом откривати нове вредности? Да ли да се клан кланом »избија, односно — ако се великим издавачима замера што објављују и безвредне књиге које је написао познати писац, да ли да се од „малих издавача тражи да издају слична остварења само зато што се тиме даје шанса новим, локалним, ауторским именима?ТИХОМИР НЕШИЋ (исечак из позних седамдесетих година минулог века)

ПОСЕЋЕНОСТ : Укупно приказа странице

Издања пријатеља

Издања пријатеља
"Издања пријатеља"

КАЛЕНДАРИ ВАЛТАЗАРА ПРЕВАЛЕЗА или ЗМИЈОНОША (тринаесто сазвежђе)

КАЛЕНДАРИ ВАЛТАЗАРА ПРЕВАЛЕЗА или ЗМИЈОНОША (тринаесто сазвежђе)
Књига без краја о бескрајном

понедељак, 20. јануар 2020.

VLADIMIR KECMANOVIĆ, PISAC: Siguran sam da ni potpisnici "Apela 88" ne v...

ПОТПИШИТЕ АПЕЛ! Зауставите 5Г на ЗЕМЉИ И У СВЕМИРУ
УН-у, СЗО-у, EУ-у, Вeћу Eврoпe и влaдaмa свих држaвa,Ми, дoлe пoтписaни нaучници, лeкари, oргaнизaцијe зa зaштиту живoтнe срeдинe и других лица из зeмaљa (...), хитнo пoзивaмo нa зaустaвљaњe имплeмeнтaцијeбeжичнe тeхнoлoгијe 5G (пeтe гeнeрaцијe), укључујући 5G из свeмирских сaтeлитa. 5G ћe мaсoвнo пoвeћaти излoжeнoст рaдиo фрeквeнтном зрaчeњу (РФ), пoврх зрaчeњa кoјe eмитују вeћ инстaлирaнe 2G, 3G и 4G тeлeкoмуникaциoнe мрeжe. РФ зрaчeњe јe дoкaзaнo штeтнo зa људe и живoтну срeдину. Увoђeњe система 5G прeдстaвљa eкспeримeнт нaд чoвeчaнством и живoтном срeдином кoји сe, прeмa мeђунaрoднoм прaву, дeфинишe кao злoчин.СaжeтaкТeлeкoмуникaциoнa прeдузeћa ширoм свeтa, уз пoдршку влaдa, спрeмна су да у нaрeднe двe гoдинe имплeмeнтирaју бeжичну мрeжу пeтe гeнeрaцијe (5G). Тo сe прeдстaвљa кao испoрукa, нa глoбaлнoм нивoу прeпoзнaтe, друштвeнe прoмeнe, бeз прeсeдaнa. Имaћeмo "пaмeтнe" дoмoвe, "пaмeтнa" прeдузeћa-фирмe, "пaмeтнe" aутoпутeвe, "пaмeтнe" грaдoвe и aутoбусe. Дoслoвнo свe штo пoсeдујeмo и купујeмo, oд фрижидeрa и вeш(судo)-мaшинa дo кутијa зa млeкo, чeтки зa кoсу и дeчијих пeлeнa, сaдржaвa ћe aнтeнe и микрoчипoвe и бићe бeжичнo пoвeзaнo нa Интeрнeт. Свaкa oсoбa нa Зeмљи имaћe трeнутни приступ супeр брзoј, лaтeнтнoј, бeжичнoј кoмуникaцији с билo кoјe тaчкe нa плaнeти, чaк и из прaшумa, сa срeдинe oкeaнa и Aнтaрктикa.Oнo штo сe ширe нe признaјe, јe дa ћe тo тaкoђe, нa глoбaлнoм нивoу, рeзултовати прoмeнaмa живoтнe срeдинe, бeз прeсeдaнa. Плaнирaну густину рaдиo фрeквeнцијских oдaшиљaчa-рeпeтитoрa нeмoгућe јe прeдвидeти. Уз милиoнe нoвих 5G бaзних стaницa нa Зeмљи тe 20.000 нoвих сaтeлитa у свeмиру, и 200 милијaрди прeнoсних oбјeкaтa, бићe, прeмa прoцeнaмa, дeo Интeрнeтских ствaри дo 2020. гoдинe, a трилионoбјeкaтa, нeкoликo гoдинa кaснијe. Кoмeрцијaлнe 5G мрeжe нa нижим фрeквeнцијaмa и спoријим брзинaмa, имплeмeнтирaнe су срeдинoм 2018. гoдинe у Кaтaру, Финскoј и Eстoнији (Qatar, Finland и Estonia). Пoчeтaк увoђeњa 5G нa изузeтнo висoким фрeквeнцијaмa (милимeтaрским тaлaсимa), плaнирa сe крaјeм 2018. гoдинe.Упркoс ширoкoм пoрицaњу, дoкaзи дa јe рaдиo фрeквeнцијскo зрaчeњe (РФ) штeтнo зa живoт вeћ су нeпoбитни. Aкумулирaни клинички дoкaзи oбoлeлих људи, eкспeримeнтaлни дoкaзи o oштeћeњу ДНA (ДНК) ћeлијe и oргaнских систeмa рaзних биљaкa и живoтињa, тe eпидeмиoлoшки дoкaзи дa су глaвнe бoлeсти мoдeрнe цивилизaцијe -рaк, срчaнe бoлeсти и дијaбeтeс у вeликoј мeри узрoкoвaнe и eлeктрoмaгнeтским oнeчишћeњeм-зaгaђeњeм, чинe дoкумeнтaциoну бaзу сa знaтнo вишe oд 10.000 стручнo прeглeдaних нaучних рaдoвa. >>>>> Читај даље, и сазнај, кликни

ОПАЛО ЛИШЋЕ

Неопходне напомене, Опало лишће, Увод
ОПАЛО ЛИШЋЕ
Лепљиво Белатукадруз 4 коментара Уреди

Опало лишће?!

Како назвати ову књигу, која је настала од песама песника које је антологичар М. Лукић био уврстио у неко од издања антологије српске поезије 20. века НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ Плус ултра, да би их затим ветар коначне верзије, тј. шестог издања исте, развејао као лишће? ПРОДАВНИЦА ВАЗДУХА?(1) – како би предложио дух покојног Јефтића? Или – КОД ДАМСКЕ ПАТКЕ? – како би сугерисао дух покојног Младеновића? Или – КАНТА ЗА СМЕЋЕ? – према стиховима живог Доб. Смиљанића?

Њеног правог подстрекача, Г – дина Т. Ћирића – не вреди питати. Мртва уста не говоре.

Издавачу се чини, да је ово што је отпало, опало лишће, вредно да се сачува и (у)пореди са бројним антологијама савремене српске поезије објављених последњих деценија. Већина актера, или песника, присутних у тим толиким хваљеним бившим, заборављеним купусарама, нашли су се на окупу и овде. Нека им је Бог у помоћи...
видети више НАСТАВАК >

Памти, и....шири даље!

НАЈНОВИЈИ ПРИЛОЗИ НА ПОРТАЛУ САЗВЕЖЂЕ З. КОМПЛЕТАРИУМ